Termes i condicions

Condicions generals de venda al detall d’articles de l’IVAM

La venda d’articles per l’Institut Valencià d’Art Modern (d’ara en avant IVAM) es regirà en tot cas pel que es disposa en aquestes condicions, en les normes següents i en la resta de legislació que hi siga aplicable:

  • La Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
  • La Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.
  • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
  • La Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.
  • El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries.
  • La Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
  • La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal.
  • Codi de Comerç.

L’IVAM és una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització de les seues finalitats que regula la Llei 1/2018 de 7 de febrer de la Generalitat, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern. L’IVAM està inscrit en el Registre de Venda a distància de la Comunitat Valenciana, integrat en el Registre d’Activitats Comercials de la Comunitat Valenciana en el Registre de Venda a distància del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (Direcció General de Comerç Interior del Ministeri d’Indústria, Comerç i Transport amb el número 2011/1065/10/46/9/V.

Les dades de l’IVAM són les següents:

Denominació social: INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN (IVAM)
NIF: Q-9655140-C
Domicili social: C/ Guillem de Castro, 118, València, Espanya
Adreça electònica: ivam@ivam.es
Telèfon: 963 17 66 00

La simple acceptació de la compra mitjançant la confirmació de la comanda realitzada implica que vosté accepta aquestes condicions, les quals regiran, a falta de condicions particulars, la relació establida entre vosté i l’IVAM, i passaran a formar part del contracte de compravenda.

Es posa a la disposició de l’usuari el telèfon: 963 17 66 00 i l’adreça de correu electrònic: tiendaonline@ivam.es per a resoldre qualsevol dubte que poguera sorgir respecte d’aquestes condicions.

Mitjançant l’acceptació del contracte vosté declara:

a) Que disposa de capacitat per a contractar, d’acord amb la normativa espanyola aplicable.
b) Que ha llegit i accepta expressament totes i cada una d’aquestes condicions generals.

1. Àmbit d’aplicació

Aquestes condicions generals regiran la relació comercial establida entre vosté i l’IVAM formalitzada per l’execució d’una comanda, utilització dels serveis, compra o sol·licitud dels articles o serveis que l’IVAM ofereix.

2. Acceptació i vigència de les condicions generals

D’acord amb les condicions següents, aquestes podran ser modificades, raó per la qual a la relació establida amb vosté seran vàlides i aplicables les vigents en la data de l’acceptació. Aquestes clàusules començaran a regir des del moment de la perfecció del contracte, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. La modificació de les condicions generals serà notificada als usuaris.

3. Descripció dels articles

En el catàleg de l’IVAM es resumeixen les característiques dels articles. Si en vol més informació pot demanar-la per correu electrònic a l’adreça de contacte especificada anteriorment.

Les existències dels articles són limitades i la seua aparició en el catàleg no implica disponibilitat immediata. Els articles no disponibles temporalment hi figuren com a “no disponibles”.

4. Disponibilitat dels articles i confirmació de la comanda

La informació relativa a la disponibilitat d’un article està subjecta a canvis sense previ avís depenent de la demanda dels nostres clients i de les existències.

Quan faça una comanda, li la confirmarem per correu electrònic, i l’informarem així mateix sobre qualsevol modificació de disponibilitat relativa als articles que haja encomanat. Si hi troba qualsevol error o discrepància respecte al preu, el lliurament o la forma de pagament, comunique’ns-ho immediatament a l’adreça electrònica tiendaonline@ivam.es.

5. Preu dels articles

Tots els preus indicats en el catàleg inclouen l’IVA corresponent.

L’import de la factura que emeta l’IVAM i l’import indicat en la confirmació de compra que l’IVAM haguera enviat al comprador hauran de coincidir. En cas de divergència, l’import vàlid serà el del document de confirmació de la reserva o de la compra.

Els preus dels articles estan subjectes a modificacions que l’IVAM determine.

En tot cas, no es troben incloses, en les despeses d’enviament, les despeses de duanes, en cas que se’n generen per raó de la destinació.

6. Anul·lació de comandes

L’IVAM es reserva el dret d’anul·lar aquelles comandes efectuades sobre la base d’errors tipogràfics, aritmètics o que continguen una adreça d’enviament imprecisa que puga dificultar el lliurament dels articles.

7. Condicions de lliurament

L’eixida de l’article adquirit es farà prèvia confirmació del pagament.

Les formes d’enviament i de temps de lliurament són les següents:

  • Els temps indicats a continuació són temps de transport i no de tramitació de la comanda.
  • El temps de lliurament varia segons el país receptor.

*En els enviaments que tinguen com a destinació les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla i la resta de països del món. Les eventuals retencions duaneres no comptaran a l’efecte del compromís del termini de lliurament.

Per a les incidències de lliurament pot posar-se en contacte amb el número de telèfon següent: 963 17 66 00

8. Formes de pagament

L’IVAM acceptarà aquestes formes de pagament per a les compres efectuades d’acord amb les condicions establides ací i en la normativa aplicable corresponent:

Targeta de crèdit: És la forma més còmoda i segura de pagar. Només es necessiten el número de la targeta, el codi de seguretat (tres últims dígits del revers) i la data de caducitat d’una targeta de crèdit. En el nostre sistema de pagament amb targeta de crèdit Vosté es troba en una zona segura (SSL homologat, segons la normativa vigent). Només cal introduir-hi les dades de la targeta i acceptar el pagament.

9. Protecció de dades personals

L’IVAM l’informa que, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades mitjançant la compra d’articles de l’IVAM seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual aquest Institut és responsable amb la finalitat de gestionar la relació comercial establida amb vosté, procedir a l’emissió de la documentació corresponent a la compra i enviar-li la informació relacionada amb aquesta. Les seues dades no seran cedides sense el seu consentiment. Així mateix, l’informem que té dret a accedir a les seues dades, rectificar-los, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, mitjançant escrit dirigit a l’adreça de correu electrònic següent: ivam@ivam.es.

L’acceptació de la informació relativa al tractament de les seues dades personals s’entén formalitzada per l’acceptació d’aquestes condicions generals.

10. Propietat intel·lectual

Qualsevol material, logotip, gràfic, escrit o qualsevol contingut inclòs en la pàgina web de l’IVAM, així com en els catàlegs de productes i en els correus electrònics, és de la seua titularitat o dels seus titulars corresponents.

Per això, vosté no pot reproduir, distribuir, comunicar públicament, utilitzar per a qualsevol finalitat, transformar o realitzar qualsevol cap altra acció amb aquests continguts sense la corresponent autorització del respectiu titular.

11. Ús del servei i responsabilitats

L’IVAM no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis i, per tant, queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i prejudicis causats per raó de la indisponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seua voluntat.

L’IVAM no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguen titularitat seua i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

12. Nul·litat de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fóra declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part d’aquesta que resulte nul·la o ineficaç, i, en conseqüència, subsistiran les condicions generals en tota la resta.

13. Reclamació de comandes

Si no rep l’enviament una vegada transcorregut el termini de lliurament anteriorment indicat, pose’s en contacte amb nosaltres i farem immediatament la reclamació al transportista.

Les reclamacions s’han de dirigir a les dades de contacte referenciades anteriorment.

14. Lloc de celebració del contracte, legislació aplicable i jurisdicció

El contracte actual se celebra a la Ciutat de València, lloc on l’IVAM està establit i està subjecte a la legislació espanyola. Per a totes les qüestions provinents del contracte actual, les dues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de València, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls.

De la mateixa manera, i en virtut del que es disposa en l’article 80 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana les qüestions litigioses que se susciten com a conseqüència del contracte actual podran sotmetre’s al sistema arbitral de consum a través de la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana.