Política de privacitat

RESPONSABLE

Identitat: IVAM CENTRE
CIF: Q9655140C
Adreça postal: Guillem de Castro, 118; CP: 46003, València (Espanya)
Telèfon: 963 17 66 00
Adreça de correu electrònic: ivam@ivam.es

Dades de contacte del delegat de protecció de dades
Vicente Andreu Navarro

FINALITATS

Descripció ampliada de les finalitats del tractament:
Tractament per a la gestió de la venda d’articles, així com per a la gestió administrativa, comptable i fiscal, de la botiga en línia de l’IVAM. La finalitat és tramitar i gestionar aquestes vendes, així com tot allò relatiu a les comunicacions i notificacions a les parts interessades i qualsevol altra actuació que se’n derive.

CONSERVACIÓ

Terminis o criteris de conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conservaran en arxius actius de l’entitat mentre l’expedient o la sol·licitud haja de ser tramitat. Una vegada tancat l’expedient o la sol·licitud, les dades aportades i generades durant la tramitació seran arxivades en l’arxiu històric, situació en què romandran mentre ho exigisca la normativa aplicable per la matèria de l’expedient.

DECISIONS

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
No hi ha decisions automatitzades ni perfil ni lògica aplicada, per a la finalitat especificada.

LEGITIMACIÓ

Legitimació per execució d’un contracte:
Atés que el tractament és necessari per a l’execució del contracte de venda d’articles del qual sou part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta és l’esmentat contracte o la relació precontractual.

Com que la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, s’informa la persona interessada que està obligada a facilitar les seues dades personals, i que el fet de no facilitar-les pot provocar que no es preste el servei.

DESTINATARIS

Les dades que heu proporcionat tenen com a destinatària l’entitat mateix; per tant, no se cediran a tercers, excepte en el cas d’obligació legal relacionada amb la vostra compra.

No està prevista la transferència internacional de les vostres dades personals, excepte les estrictament necessàries per a realitzar l’enviament de la compra.

DRETS

Legitimació per execució d’un contracte i consentiment de la persona interessada:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals.
  • Dret a sol·licitar la rectificació o la supressió de les vostres dades personals.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals.
  • Dret a oposar-se al tractament de les vostres dades personals.
  • Dret a realitzar la portabilitat de les vostres dades personals.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

Tota persona té dret a obtindre una confirmació sobre si en l’entitat s’estan tractant dades personals que el concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i, si escau, a sol·licitar que siguen suprimides quan, entre altres motius, ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Per a exercir aquests drets, cal adreçar un escrit a l’adreça postal o a l’adreça de correu electrònic indicades més amunt, i indicar en l’assumpte: «Dades personals botiga en línia».

En el cas que considereu que s’han vulnerat els vostres drets pel que fa a la protecció de dades personals, especialment quan no hàgeu sigut satisfet en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, mitjançant el lloc web .

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que es tracten en l’entitat són les vostres.

Les categories de les dades tractades són:

  • Dades d’identificació.
  • Adreces postals o adreces electròniques.
  • Dades de transaccions de béns o serveis.